Kitty Jong
Contact

Kitty Jong, kandidaat dagelijks bestuur FNV 2021 - 2025

april 2021

Op 10 maart heb ik aangekondigd dat ik me heel graag opnieuw verkiesbaar stel voor het dagelijks bestuur van de FNV. In 2017 was ik het eerste kaderlid dat rechtstreeks werd gekozen in het DB en ik heb de afgelopen jaren veel geleerd. Over de FNV, over besturen, over besturen in een complexe organisatie, over de politiek en over de polder. Maar over een ding had ik al uitgesproken ideeën: hoe je de stem van de leden en kaderleden leidend maakt in wat je als bestuurder doet. En samen met die (kader)leden hebben we veel bereikt. Als ik me alleen al beperk tot een greep uit mijn eigen portefeuille (sociale zekerheid, zorg, medezeggenschap, banenafspraak, energietransitie, diversiteit en arbeidsomstandigheden):

  • We hebben de loondispensatie uit het regeerakkoord van 2017 gekregen.
  • We hebben 300 miljoen aan WIA-bezuinigingen uit het vorige regeerakkoord gekregen.
  • Er liggen adviezen van de stichting van de arbeid – onder aanvoering van FNV - over substantiële verbeteringen in die WIA, en voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
  • Er is een kolenfonds gekomen in het kader van de energietransitie.
  • Er is een vrouwenquotum gekomen voor de top van het bedrijfsleven en er ligt een zeer doorwrocht advies van de SER over diversiteit op de weg naar die top. De FNV is hierin een belangrijke speler geweest.
  • Er liggen FNV-visies op zorg, energietransitie en klimaat, en over de inclusieve arbeidsmarkt.
  • Ons idee van sociale ontwikkelbedrijven overgenomen in de politiek.
  • Een rapport met een strategische kijk op de rol van medezeggenschap en de verhouding tot de vakbonden is op een haar na gevild.
  • Een gezamenlijk plan van FNV en Milieudefensie om te komen tot een Eerlijke Transitie commissie ligt ter uitwerking bij het ministerie van EZK en de SER.
  • En op 8 maart jl. heeft de minister van Medische Zorg toegezegd het FNV-idee voor een coronafonds uit te gaan werken. Daaruit zouden werknemers die besmet zijn op het werk met corona en langdurig ziek, gecompenseerd kunnen worden voor hun verlies aan inkomen in het tweede ziektejaar.

Maar er is nog veel meer werk te doen.

Als FNV hebben we de komende jaren namelijk een hele belangrijke opdracht. En dat is de versterking van onze vakbond. De daling van het ledental moet stoppen en het moet ons nog beter lukken dan nu om potentiele leden aan te spreken. De versterking van de FNV is nodig om de positie van werknemers, gepensioneerden, jongeren, uitkeringsgerechtigden blijvend te versterken en de kloven in de samenleving te  dichten. We gaan daarom door met onze belangrijke opdrachten om de arbeidsmarkt zekerder, de verdeling van de welvaart eerlijker en de samenleving menswaardiger te maken. We zijn daarmee de afgelopen jaren op de goede weg geweest. Maar om deze FNV-agenda nog meer kracht bij te zetten dient onze vakbondsmacht te groeien. Van onderaf. Op de werkvloeren, door het afsluiten van cao’s en het vormen van bedrijfsledengroepen en door kaderleden in de medezeggenschap. Maar ook door samenwerkingsverbanden met coalitiegenoten aan te gaan en de mogelijkheden van FNV lokaal en de thematische netwerken beter te benutten. Door de sectoralisatie nu eindelijk werkelijk vorm te gaan geven. En door actuele thema’s te vertalen naar vakbondswerk zodat ook jongeren, vrouwen, mensen met een beperking en met een migratieachtergrond ons – meer dan nu - herkennen als een medestander in hun strijd voor bijvoorbeeld een beter klimaat en tegen racisme en discriminatie. Daarbij is activisme cruciaal: het maakt zichtbaar, verbindt en inspireert. Nederland is gebaat bij een sterke, activistische vakbond die haar doelen bereikt. Ik wil me daar graag opnieuw vier jaar voor inzetten.

website by Madebyjong
closearrow-circle-o-downalign-justify linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram