Kitty Jong
Contact

Samenvatting Manifest

oktober 2020

Op 15 juli 1964 ben ik geboren in de toen nog rode Zaanstreek. Ik groeide op in Assendelft. Mijn ouders waren kaderleden ‘avant la lettre’, en ik kan dus met trots zeggen dat ik uit een echt vakbondsnest kom. Na mijn studie Arabisch heb ik een aantal uiteenlopende banen gehad, om in 2005 ambtelijk secretaris te worden van de ondernemingsraad van de Vrije Universiteit én lid van de FNV-bedrijfsledengroep (BLG). In 2014 werd ik gekozen in de nieuw opgerichte sector Overheid; ik bekleedde daar de functie van vicevoorzitter in het (kader)bestuur. In datzelfde jaar werd ik ook gekozen in de gemeenteraad van mijn huidige woonplaats, Weesp. Het sociaal domein was mijn portefeuille. In mei 2017 werd ik als eerste
kaderlid ooit gekozen in het dagelijks bestuur van de FNV. Sociale zekerheid, de sociale ontwikkelbedrijven, sectoroverstijgende zorg, diversiteit, energietransitie, arbeidsomstandigheden en natuurlijk mijn oude liefde, de medezeggenschap, zijn de portefeuilles die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. En privé: ik ben heel gelukkig getrouwd met Peter, heb twee geweldige volwassen zoons, fijne schoondochters, en een enorm leuk samengesteld gezin waaronder vier schatten van kleinkinderen.

‘Mijn’ FNV
‘Mijn’ FNV is een emancipatiebeweging en een afspiegeling van alle groepen mensen die zij vertegenwoordigt, is wendbaar en heeft een scherp oog voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en speelt daarop in. De FNV ondersteunt leden individueel en collectief. Een vakbond is zijn leden: de invloed van de leden op de besluitvorming is niet onderhandelbaar. Een vakbond steunt op zijn kaderleden: zij vormen het frame waarop de vakbond is gebouwd. Het kernwoord is wat mij betreft saamhorigheid: een voor allen, allen voor een. ‘Mijn ’FNV is een onafhankelijke beweging die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Er mag trouwens ook gelachen worden.

Welk leiderschap heeft de FNV nodig?
De voorzitter van de FNV vertegenwoordigt alle groepen binnen de FNV. In sectoren, aangesloten bonden, netwerken, van de horeca tot aan het onderwijs, van de schoonmaak tot aan de zeevarenden, van de politie tot aan de studenten. (Inter)nationaal, regionaal en lokaal. De voorzitter is een koersvaste en benaderbare leider die het democratisch besluitvormingsproces, maar ook de sectorale autonomie belangrijk vindt, die een duidelijk gezicht geeft aan de FNV, die aansprekend is in de media, die onderdeel is van een collegiaal bestuur en aanvoerder van het team, die benaderbaar is voor leden, kaderleden en medewerkers, die rust uitstraalt en inspireert, maar waar nodig ook de confrontatie aangaat. Die in de
polder beukt waar het moet en verbindt waar het kan. In mijn optiek is dat het leiderschap dat de FNV nodig heeft, en dat is het leiderschap dat bij mij past.

Voorzitter van de FNV
Vernieuwen en het goede behouden
Het zou mij een eer zijn om als voorzitter een zelfbewuste, moderne en onderscheidende FNV te leiden. Een vakbeweging die vernieuwt en het goede behoudt: de rechten, de waarden en normen waar het moedige kader voor heeft gestreden. Die aantrekkelijk is voor nieuwkomers en die ook zorgt dat de oudere leden zich thuis blijven voelen.

Voortzetten en aanscherpen beleid
Als voorzitter zet ik het beleid voort dat in 2017 is ingezet op basis van de congresresolutie. Ik wil dat doen als boegbeeld en als aanvoerder van een collegiaal team met een democratisch vastgestelde visie. Kernwoorden zijn wat mij betreft inclusiviteit, verjonging, en modernisering rond grote
arbeidsmarktthema’s zoals ik die hieronder zal neerzetten. Maar natuurlijk ook voorbereid op de toekomst met zaken waar ik mijn tanden in blijf zetten: de steeds maar toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, de ondermijning van onze verzorgingsstaat en de verjonging van de FNV. Het zijn slechts een paar van de voorbeelden waar we met z’n allen voor staan.

Democratische processen en structuur van de bond
Ik wil meer inhoud geven aan het democratische proces binnen de FNV en ik wil de zelfstandigheid van de sectoren en de netwerken zo mogelijk nog versterken. Sterke, zelfstandige en herkenbare sectoren zijn belangrijk voor de kaderleden en voor de FNV. Onze werkorganisatie, kaderleden, sectoren, netwerken en aangesloten bonden vormen een integraal geheel en geven samen invulling aan het vakbondswerk.

Ondersteuning verenigingsdoelen
De voorzitter heeft een belangrijke rol naar ‘buiten’, maar ook binnen de organisatie zelf. De FNVmedewerkers hebben rust en vertrouwen nodig om de verenigingsdoelen te ondersteunen. De voorzitter moet in samenspraak met de directie prioriteiten stellen waardoor de organisatie doelgericht en
voortvarend het werk kan doen.

Zaai gaat voor de oogst
De vakbeweging is belangrijk, relevant en onmisbaar, maar niet meer vanzelfsprekend. Ledengroei is van groot belang, vooral voor onze slagkracht bij cao-trajecten en acties, en onze maatschappelijke relevantie. Daarvoor zullen we moeten zaaien voordat we kunnen oogsten, veel meer
dan we nu doen. Ik wil die zaaier graag zijn.

FNV als belangrijke beweging
Na 125 jaar nog steeds veel werk aan de winkel
De vakbond is meer dan 125 jaar geleden opgericht om misstanden tegen te gaan, werknemersbelangen te vertegenwoordigen en hun omstandigheden te (blijven) verbeteren. Er is na al die tijd nog steeds veel werk aan de winkel, zoals onzekere contracten, uitbuiting en discriminatie, marktwerking in de zorg, het
onderwijs en het openbaar vervoer, werknemersbelangen bij transities en nog veel meer.

De moderne vakbond
Bestaande vakbondsvraagstukken verbinden aan nieuwe
De strijd voor de vier A’s, goede arbeidsvoorwaarden, veilige arbeidsomstandigheden, volwassen arbeidsverhoudingen en aantrekkelijke arbeidsinhoud, blijft ook onder mijn voorzitterschap het allerbelangrijkst, ook bij de grote transities waar we mee te maken hebben.

De groene vakbond
Werk en inkomen koppelen aan groen beleid
Ik wil voor de energietransitie een specialistische groene tak van de vakbond inrichten waarin we zelf kennis vergaren, oplossingen en ondersteuning bieden, samenwerkingsverbanden aangaan, acties
organiseren en kansen grijpen waar het gaat om de gevolgen van de energietransitie voor werk en inkomen, het creëren van werkgelegenheid en verduurzaming.

De internationale vakbond
Meer invloed op Europa
De FNV moet meer dan nu inzetten op de beïnvloeding van besluiten die uiteindelijk van grote invloed zijn op werknemers in Nederland. Het gaat over bijvoorbeeld werktijden, tijdelijke contracten, detachering,
veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW), ouderschapsverlof, medezeggenschap, enzovoort.

De inclusieve vakbond
Geen doel op zich
De FNV moet een afspiegeling zijn van alle mensen in de samenleving die zij vertegenwoordigt, maar ook van de mensen die een vertegenwoordiging nodig hebben, maar zich onvoldoende gehoord voelen door de
FNV. Een inclusieve vakbond is geen doel op zich, maar een belangrijk middel om afspraken te maken waarin alle werknemers zich herkennen.

Betere vertegenwoordiging in democratische organen en een inclusiviteitstoets
De vertegenwoordigende democratie (sectorraden en Ledenparlement) binnen onze bond moet diverser van samenstelling zijn. Een middel daartoe is de invoering van ingroeiquota. Alle besluiten op elk niveau, van de werkvloer tot de polder, moeten we toetsen op de gevolgen voor
afzonderlijke groepen leden, kortom een inclusiviteitstoets.

FNV spreekt zich uit
Ik wil me veel duidelijker publiekelijk uitspreken over alle vormen van racisme en discriminatie, validisme, seksisme en homohaat. De FNV moet een veilige beweging zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich
gezien en begrepen voelt.

De zelfbewuste vakbond
We hebben veel bereikt
Dagelijks werken kaderleden en vakbondscollega’s aan de vakbondsidealen van een eerlijke arbeidsmarkt, een rechtvaardige samenleving en een sterkere FNV. De FNV heeft al veel bereikt, er is alle reden om met
een volkomen verdiend zelfbewustzijn naar de toekomst te kijken.

En nu doorpakken!
Crisis bestrijden en idealen dichterbij brengen
Het bestrijden van de crisis gecombineerd met het dichterbij brengen van onze idealen vormt de grootste uitdaging voor de FNV in de komende jaren.

Arbeidsvoorwaarden
De crisis is een bedreiging voor de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Voor alles wat we willen bereiken geldt: hoe meer leden, hoe beter de behartiging van de werknemersbelangen. Uitbreiden en opbouwen
van vakbondsmacht door de werving van leden en kaderleden blijft een belangrijke opgave.

Uitwerking pensioenakkoord
In juli 2020 heeft het Ledenparlement ingestemd met de uitwerking van het pensioenstelsel. De realisatie van de pensioenafspraken als een belangrijke arbeidsvoorwaarde zal ons nog lang en intensief bezighouden.

Verder kan de FNV haar positie in de besturen van de pensioenfondsen inzetten om onze doelstellingen te realiseren rond onderwerpen zoals verduurzaming, maatschappelijk verantwoord ondernemen en
diversiteit.

Basis van de arbeidsmarkt
Een groot deel van de beroepsbevolking zit vast in de zogenoemde ‘basis ’van de arbeidsmarkt. Hier vinden we de werkende armen, de bijstandsgerechtigden, oudere werknemers die zijn ontslagen, statushouders, mensen met een arbeidsbeperking, enz. Al deze mensen hebben de FNV hard nodig.

Werknemersservicepunten en sociale ontwikkelbedrijven
Servicepunten waar (potentiële) werknemers terecht kunnen voor scholing en ondersteuning, banen voor mensen met een arbeidsbeperking, en sociale ontwikkelbedrijven, een vorm van steun aan mensen met
een beperking, zijn kwesties die nog de nodige aandacht van de FNV zullen vragen.

Zorg en welzijn
Zorg en welzijn zijn geen onderwerpen die aan de markt overgelaten kunnen worden. De zorg wordt ontoegankelijk en onbetaalbaar en er is een groot tekort aan personeel dat alleen maar zal oplopen. Terugdringen van de bezuinigingen en van de marktwerking, en extra financiële middelen ter beschikking stellen, is nodig en wel op korte termijn.

Marktwerking en de rechtsstaat
Marktwerking is bepaald niet beperkt tot zorg en welzijn. Onder meer het onderwijs, het openbaar vervoer en gemeentelijke diensten hebben er ook mee te kampen en de schadelijke effecten daarvan zijn al jaren
zichtbaar. De marktwerking moet worden teruggedrongen.

Sociale zekerheid
Het stelsel van de sociale zekerheid en daarmee onze verzorgingsstaat, staat voortdurend onder druk. Bezuinigingen moeten stoppen, de kwaliteit van de sociale zekerheid moet omhoog. Financiering wordt onder meer gevonden door ophoging van de winstbelasting en het zwaarder belasten van de topinkomens.

Jongeren en de precaire arbeidsmarkt
De overheid moet komen met een vernieuwende stimuleringsagenda met bijbehorende financiële middelen voor de bevordering van banen in de zorg, in de techniek en de bouw. Banen die perspectief bieden op een volwaardig en zeker inkomen en die werkelijke deelname aan de samenleving mogelijk maken. Ook studieleningen en huisvesting voor jongeren, zijn belangrijke kwesties waar we ons voor willen inzetten.

Ten slotte
Ik ga mijn eigen advies serieus nemen.
Ik heb zitting gehad in de SER-commissie over Diversiteit aan de Top. Er werd een advies opgesteld over hoe meer vrouwen en mensen met een andere culturele achtergrond de weg naar de top van het bedrijfsleven en organisaties zouden moeten vinden, ten bate van henzelf, maar ook ten bate van de organisaties waar zij voor werken. Het ligt voor de hand dat ik mijn eigen advies serieus neem. Ook de FNV kan weer een vrouw aan de top gebruiken. Zo eentje die koersvast is en benaderbaar. Maar ook positief,
strijdvaardig en gedreven. Het mag duidelijk zijn dat ik die rol van harte zou willen vervullen.

Het bovenstaande is een samenvatting van het manifest dat ik heb geschreven in aanloop naar de voorzittersverkiezingen en dat ik aan het begin van de campagnetijd in zijn geheel zal publiceren.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV

website by Madebyjong
closearrow-circle-o-downalign-justify linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram